1.    
Hvorfor får gutter dårligere
karakterer enn jenter?

Det
å kunne utdanne seg kan være en av de største utfordringene vi kan ha i
samfunnet vårt i dag. I dag kommer man ikke noe særlig langt uten å ha fullført
videregående skole, og ofte krever man videre utdanning. Skolegang kan være
avgjørende for å kunne skaffe seg en sikker fremtid. På grunn av dette er det
stort fokus på at alle elever skal møte opp på skolen og gjennomføre
opplæringen, og det har derfor har det blitt gjort tiltak som fraværsgrensa på
10% som kom i 2016. Statistikk sentralt byrås tall fra 2016 viser klart at
jentene i gjennomsnitt fikk 43,4 grunnskole poeng, mens guttenes gjennomsnitt
var på 39 poeng. Men hvorfor får gutter dårligere karakterer enn jenter? Det
skal jeg svare på nå.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Den
aller viktigeste grunnen kan være modenhet. Dette varierer fra person til
person, og deres personlighet. Men generelt bruker gutter lengre tid på å bli
modne, mens jenter er tidligere modne, vi kan se at gutter er mer bråkete og
ukonsentrerte, mens jenter er mer motiverte som jobber hardere i motsetning til
gutter. Ikke bare det men jenter er mer strukturerte enn gutter. Faktisk ganske
mange jenter er allerede strukturerte siden 8 klasse. men igjen går dette her ut
på modenhet.

 

Lærerstanden
kan også være en av de største grunnene til hvorfor gutter får dårligere
karakterer enn jenter.  Skoler som har et
flertall av kvinnelige lærer kan være med på å danne idealer på en skole. Dette
fører til at jenter får et bedre forhold med lærerne enn det guttene gjør, og på
grunn av det vil jenter bli motivert og prestere bedre på skolen enn gutter. Ulike
forskninger har vist at det er mye lavere forskjell i nasjonale prøver mellom
gutter og jenter, enn det er i standpunktkarakterene de får. I nasjonale prøver
er ikke elevens kjønn kjent, og dette beviser at jenter er flinkere enn det gutter
er som elever. Dette kan føre til at gutter mister motivasjon og troen på seg
selv for de føler at lærerne behandler dem på en urettferdig måte. Men min
personlige mening er at kjønnet til læreren er ikke med på å bestemme
karakterene til elevene.

 

En
annen årsak er læremetoder. Som vi alle vet er gutter mye mer bråkete og
urolige enn jenter generelt, det vil si at det er vanskelig for dem å sitte
stille på et sted i flere timer og lære. Gutter trenger å lære ved andre
læremetoder som inneholder mye fysisk aktivitet som spill, konkurranser osv. som
gjør at de får frigitt mye av den energien som trengs å bli frigitt. Gutter er
mye flinkere i ting som inneholder bevegelse. Som vi kan se så presterer gutter
gjennomsnittlig bedre enn jenter i gym, mens jenter presterer bedre i alle andre
fag der eleven skal sitte stille i et klasserom. Det er mange som mener at
tekstene som blir gått gjennom av lærere fenger mer oppmerksomhet fra jenter
enn gutter, dette fører til at guttene ikke følger med og lærer, men bruker
tiden sin på noe helt annet, for de mister konsentrasjonen. Dette fører til at
gutter ikke kan de tingene som de skulle ha lært og fører til at de ikke mestrer
i prøvene de har.

 

En
til grunn kan være at jenter har tidligere språk utvikling og de leser bedre
enn gutter. Jenter og gutters ulike leseferdigheter kan være en god grunn som
forklarer kjønnsforskjellene. Men dette er ikke en av de beste grunnene som
forklarer hvorfor gutter får dårligere karakterer enn jenter.

2.
I grunnskolen i dag er en overvekt av lærerne kvinner. Kan flere mannlige
lærere gjøre det lettere for guttene å gjøre det bra på skolen?

 

Det
har vel ikke noe å si om læreren er kvinne eller mann. Kjønn skal ikke ha noe å
si for undervisningen eller at gutter får dårligere resultater enn jenter.
Undervisningen i seg selv har ikke noe med kjønnet til læreren å gjøre, ja
forskjellige lærere lærer vel på forskjellige måter, men samtidig så er ikke
kjønnet til læreren med på å bestemme eller hjelpe noen andre elever. Det er ikke
noe klart bevis på at mannlige lærere gjør det lettere for gutter å gjøre det
bedre på skolen. Jeg selv som er en gutt mener at kvinnelig lærere gjør det
lettere for meg å lære enn det mannlige lærere gjør.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out