19. Yüzy?l?n sonlar?na do?ru, Hintli yerel halk
?ngiliz hükümeti taraf?ndan yönetilmekten ciddi anlamda rahats?zl?k duymaya
ba?lay?nca tüm Hindistan alt k?tas? boyunca milliyetçi eylemler ve ayaklanmalar
ba? göstermi? ve bu ba??ms?zl?k hareketi tüm bölgelere yay?lmaya ba?lam??t?r.
Gazetecilik alan?nda da oldukça aktif rol alan baz? milliyetçi siyasi liderler,
ba??ms?zl?k mücadelesinin bütün bölgelerde yank? uyand?rmas? için 1885 y?l?nda
Hindistan Ulusal Kongresini kurmu?lard?r.

Bu siyasi partinin kurulu?u bütün bölgelere yay?lmak
istenen ba??ms?zl?k mücadelesini daha planl? bir zemine oturtmu?tur. ?ngiliz
hükümetine kar?? olan nefret ve öfke günden güne artt??? için sömürgeci
yöneticiler, Hindistan’daki iki büyük dini toplum olan Müslüman ve Hindular?
birbirlerine dü?ürerek ba??ms?zl?k mücadelesi için yürütülen davay?
zay?flatmaya politikas?na yönelmi?lerdir. (Narain, 1970) ?ngiliz hükümetini
destekler nitelikte yay?n yapan Anglo-Hint medyas? da, yüzy?llar boyunca
Hindistan’da kar??l?kl? i?birli?i anlay??? ile uyumlu bir ?ekilde ya?ayan
Müslüman ve Hindular aras?na nefret tohumlar? ekerek üzerine dü?en görevi çok
iyi ve ustaca yerine getirmi?tir. ?ki dini grup aras?ndaki gerilim h?zla
t?rman?rken ?ngiliz hükümeti bu kez Müslümanlara kar?? tam tersi bir siyasi
politika güdüp onlar?n ç?karlar?n? koruyarak Müslüman halk?n geri kalm??l???
hususunda endi?elendi?ini dile getirmeye ba?lam??t?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bu ya?an?lanlara ra?men tarihi aç?dan bak?ld???nda
Hindistan’?n ?ngiliz sömürgesine girmesinden sonra, Müslümanlar her daim siyasi
yap?dan mahrum b?rak?l?rken Hindular, ?ngiliz yönetiminin Hindistan’da
Bengal’in Müslüman liderini alt ederek kurmay? ba?ard??? ?ngiliz Do?u Hindistan
?irketi’ne seçilen taraf olmu?lard?r. Narain, Hindular ve Müslümanlar aras?nda
ç?kan ayaklanmalar?n ve isyanlar?n Hindistan tarihinde 1885 ve sonras?ndaki
döneme denk geldi?ine dikkat çekmektedir. (Narain, 1970: 105)

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out