Spørsmål side 108 1. Hva betyrordet renessanse?Renessanse betyr gjenfødelse 2. Pek pånoen årsaker til at renessansemennesket får større frihet og flere muligheteren middelaldermennesket.Kirken ble svekket og dette førte til en oppreisningfor en ny frihet innenfor tankesett, vitenskap og kunst.

Økonomien ble ogsåstyrket under renessansen. 3. Nevn noeneksempler på hva renessanses vitenskapsmenn og kunstnere bruker denne frihetentil.De bruker denne friheten til å studere mennesketog dets anatomi.4. Hva slagsverk er Don Quijote og Hamlet? Hva heter forfatterne?Don Quijote er en roman skrevet av Miguel deCervantes. Hamlet er skrevet av William Shakespeare og er også en roman 5. Hvorforblir ikke 1500-tallets renessanse så viktig for norsk kultur som for kulturenlengre sør i Europa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dette var grunnet at Norge var en del av detDanske Kongeriket. Dette betød altså dansk skriftspråk og vi fikk mer av dendanske kulturen, mens den norske kulturen blir gradvis svekket.6. Hva slagsbøker skriver Absalon Pedersson Beyer og Peder Clausson Friis?Beyer skrev «Om Norgis Rige» som sitt hovedverk.Friss skrev topografiske skrifter og avhandlingerom Fiske, Diur, Fugle og Træer udi Norrig. 7. Hvalegger du i begrepene motreformasjon og ortodoksi?Motreformasjonen er betegnelsen på da pavekirkenslo tilbake mot den reformerte kirken.

8. Hvordankommer 1600-tallets autoritetsdyrkelse til uttrykk i kunstogkultur?Kunst, litteratur og nærmest alt annet var menttil gud. Alt til guds ære.9. Pek pånoen typiske stiltrekk ved barokkens kunst og litteratur.Mye dramatikk og bevegelse10. Hvorforblir dansken Thomas Kingo en viktig dikter i Norge?Han ble kjent på grunn av sin salmebok for heleNorge.

 11. Hvahandler salmene til Dorothe Engelbretdotter om?Salmene til Dorothe handler om at mennesket måunderkaste seg og lovprise den allmektige Gud. 12. Forklarhvordan diktningen til Petter Dass er preget av så vel renessanse som barokk.

Diktingen er preget av renessansen, i form av fokusog realisme. Også preget av barokken, ved overdådig prakt og helligdom. 13. Hvilkenhensikt har Petter Dass med å skrive katekisme sangene?Mange kunne ikke lese på den tiden og derfor vardet lettere å formidle stoffet fra bibelen gjennom sang.

14. Hvaslags bok er Nordlands Trompet?Nordlands trompet et topografisk dikt. 15. Forklarbegrepene klassisk og klassisistisk.Klassisk: Viktig, eldre kunstverk som er verdt åhuskeKlassisistisk: en veldig spesiell musikkstil 

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out