Antalya valisi Münir Karalo?lu, Antalya’n?nFinike’de Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?.AntalyaValisi Münir Karalo?lu, Finike ilçesinde aç?lan  Merkez Jandarma Karakolu aç?l???nda konu?tu.Karalo?lu, bir sonraki ad?m olarak portakal paketleme tesisini ziyaret ederek, çal??malar?yap?lan yat?r?mlar? tek tek inceledi.

GÜVENL?KH?ZMET?NE ?HT?YAÇ BÜYÜKVali Karalo?luy?llard?r beklenen bir hizmetin aç?l???n? yapt?klar?n? ve özellikle sonzamanlarda meydana gelen güvenlik ihtiyac?n?n artmas?ndan kaynakl? acil birihtiyaç olarak görüldü?ünü aç?klad?. Dünya’n?n her yerinde bir kaos ortam?n?nya?and???na dikkat çeken Karalo?lu insanlar?n ya?anan bu karga?adan dolay? tedirginolduklar?n? ve güvenlik ad?na yap?lan hizmetlere ihtiyaç duyuldu?unu belirtti.S?V?L HALK RAHAT EDECEKBölgede ya?anan asayi? olaylar?n?nvatanda?lar?n can?n? bezdirdi?ini söyleyen Karalo?lu aç?lan bu karakolun bölegede güvenlik aç?s?ndan büyük önem ta??d???n? ve sivil halk?n rahat bir nefesalaca??n? dile getirdi. Öte yandan il jandarma komutan?n?nyapt??? incelemeler sonucu belediye ve il jandarma aras?nda bir anla?mayap?ld???n? ifade etti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

ÜÇ HAVAL?MANLI TEK ?EH?RAkdeniz’in zor bir bölge oldu?unadikkat çeken Karalo?lu, co?rafi konum itibariyle zor bir bölgede olduklar?n?ancak yine de yol anlam?nda hizmet vermeyi hükümetin yol medeniyettir, öyleyseolacak sözünden yola ç?karak devam etmek istediklerini söyledi. Antalya-Kumluca aras?nda ba?layan yol çal??malar?n?n h?z kesmeden devam etti?ini deekledi.Bir ba?ka projeleri olan Havaliman?n?nda ihaleye ç?kaca??n? ve üç tane havaliman? olan tek il olacaklar?n?da söyledi.Bu proje ile Antalya’n?n ad?n? 3 havaliman? olan tek ?ehir olarakduyuracaklar?n? söyledi.

 

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out