Antalya valisi Münir Karalo?lu, Antalya’n?n
Finike’de Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?.

Antalya
Valisi Münir Karalo?lu, Finike ilçesinde aç?lan  Merkez Jandarma Karakolu aç?l???nda konu?tu.
Karalo?lu, bir sonraki ad?m olarak portakal paketleme tesisini ziyaret ederek, çal??malar?
yap?lan yat?r?mlar? tek tek inceledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

GÜVENL?K
H?ZMET?NE ?HT?YAÇ BÜYÜK

Vali Karalo?lu
y?llard?r beklenen bir hizmetin aç?l???n? yapt?klar?n? ve özellikle son
zamanlarda meydana gelen güvenlik ihtiyac?n?n artmas?ndan kaynakl? acil bir
ihtiyaç olarak görüldü?ünü aç?klad?. Dünya’n?n her yerinde bir kaos ortam?n?n
ya?and???na dikkat çeken Karalo?lu insanlar?n ya?anan bu karga?adan dolay? tedirgin
olduklar?n? ve güvenlik ad?na yap?lan hizmetlere ihtiyaç duyuldu?unu belirtti.

S?V?L HALK RAHAT EDECEK

Bölgede ya?anan asayi? olaylar?n?n
vatanda?lar?n can?n? bezdirdi?ini söyleyen Karalo?lu aç?lan bu karakolun bölege
de güvenlik aç?s?ndan büyük önem ta??d???n? ve sivil halk?n rahat bir nefes
alaca??n? dile getirdi.

Öte yandan il jandarma komutan?n?n
yapt??? incelemeler sonucu belediye ve il jandarma aras?nda bir anla?ma
yap?ld???n? ifade etti.

ÜÇ HAVAL?MANLI TEK ?EH?R

Akdeniz’in zor bir bölge oldu?una
dikkat çeken Karalo?lu, co?rafi konum itibariyle zor bir bölgede olduklar?n?
ancak yine de yol anlam?nda hizmet vermeyi hükümetin yol medeniyettir, öyleyse
olacak sözünden yola ç?karak devam etmek istediklerini söyledi. Antalya-
Kumluca aras?nda ba?layan yol çal??malar?n?n h?z kesmeden devam etti?ini de
ekledi.

Bir ba?ka projeleri olan Havaliman?n?n
da ihaleye ç?kaca??n? ve üç tane havaliman? olan tek il olacaklar?n?da söyledi.
Bu proje ile Antalya’n?n ad?n? 3 havaliman? olan tek ?ehir olarak
duyuracaklar?n? söyledi.

 

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out