a.      
Documente utilizate în cadrul activit??ii de
aprovizionare cu materii prime

            Contractul este un act prin care o
persoan? fizic? sau juridic? denumit? vânz?tor, transmite altei persoane,
denumit? cump?r?tor, produse în schimbul unei sume de bani. Sunt prezente
urm?toarele: obiectul contractului, pre?ul ?i modalit??ile de plat?, durata
contractului, termen de lirare, recep?ia bunurilor, obliga?ia p?r?ilor, ?.a.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Factura este un document întocmit la vânzarea sau
cump?rarea unor produse, în care sunt trecute: denumirea furnizorului, datele
cump?r?torului, unitatea de m?sur?, TVA, codul ?i denumirea produselor, pre?ul,
cantitatea, valoarea ini?iala ?i valoarea cu TVA.

Not? de intrare-recep?ie ( N.I.R.) este un document
justificativ pentru înc?rcarea gestiunii, se întocme?te de c?tre gestionar cu
ocazia primirii produselor în depozit, este completat pe baza unei facturi sau
a unui aviz de înso?ire a m?rfii în care trebuie trecute num?rul ?i data
documentului, date furnizor, date despre produs ?i num?rul facturii sau a
avizului de expedi?ie.

Fi?a de magazie este un document  de baz? în gestiunea stocurilor, se
întocme?te pentru fiecare materie prim? în parte ?i în care sunt introduse date
despre materia prim? ( denumire, descriere, intr?ri, ie?iri, stoc, data ?i
num?r document, tipul documentului).

b.     
Documente utilizate în cadrul activit??ii de produc?ie

Bon de consum este un document de sc?dere din gestiune a unor materii prime
în care este specificat num?rul comenzii, data, num?rul documentului, dar ?i
cât? materie prim? a fost folosit? pentru fabricarea unui anumit produs. Se
poate întocmi de dou? ori, pentru fiecare proces de produc?ie în parte.

Raport de produc?ie 1/2 este un document individual corespunz?tor pentru
fiecare proces de produc?ie în care sunt specificate procesele prin care o
materie prim? a trecut, sunt trecute: 
denumirea produsului, unitatea de m?sur?, cantitatea, pre?ul de
produc?ie ?i alte observa?ii.)

Raport de produc?ie  general este un
document în care sunt trecute toate procesele de produc?ie ale unui produs
finit, împreun? cu num?rul rapoartelor individuale (1/2) , dar ?i cu denumirea
produselor, pre?ul final de produc?ie ?i pre?ul final de livrare.

Portofoliu de produse finite reprezint? un document care con?ine o list? cu
produsele finite realizate de c?tre firm?, în care sunt trecute: codul si
denumirea produsului, procesele de produc?ie prin care au trecut, materia prim?
folosit?.

 

c.      
Documente utilizate în cadrul activit??ii de vânzare a
produselor

Oferta reprezint? un
document realizat de c?tre agentul de vânz?ri cu scopul de a informa clien?ii
în legatur? cu produsele societ??ii ?i pre?ul acestora.

Comanda reprezint? un
document realizat de c?tre client care con?ine o list? de produse pe care
acesta dore?te s? le achizi?ioneze.

Scrisoare de
transport ( CMR) se mai nume?te ?i scrisoare de tr?sur? ?i este folosit în transportul
m?rfurilor de orice tip; con?ine urm?toarele date: numele ?i adresa expeditorului
?i a destinatarului, locul ?i data întocmirii sale, num?rul coletelor, greutatea
brut?, denumirea produselor.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out