Afrin operasyonu dünya bas?n?nda

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine gerçekle?tirmeyi planlad???
askeri operasyon ve ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutas?nda bir
S?n?r Güvenlik Gücü (SGG) olu?turma plan? nedeniyle Washington-Ankara aras?nda
yükselen tansiyon dünya bas?n?nda geni? yer buldu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sputnik’e konu?an Britanya’n?n eski Suriye Büyükelçisi Peter Ford, ABD’nin
genel plan?n?n Suriye’nin egemen bir devlet olarak istikrarl? hale gelmesini
engellemek oldu?unu söylerken, SGG konusundaki yalpalaman?n ise Washington’daki
bölünmü?lü?e i?aret etti?ini söyledi.

Independent’?n deneyimli Ortado?u muhabiri Robert Fisk, SGG ve Afrin gerilimi
üzerinden Türkiye-Suriye-Rusya üçlüsünün ABD’ye kar?? birle?ebileceklerini,
Kürtlerin de ABD taraf?ndan kaderlerine terk edilebilece?ini savundu.

Washington Post’a konu?an Center for New American Security analisti Nicholas
Heras ise, son ABD-Türkiye geriliminin ülkelerin yetkilileri aras?ndaki
koordinasyonsuzluktan kaynakland???n? ve ABD yönetiminin “hem yürüyüp hem de
sak?z çi?nemeyi beceremedi?ini” söyledi. Chatham House adl? dü?ünce kurulu?unun
Türkiye uzman? Fadi Hakura, ABD’nin YPG’ye silah vermesinin do?al olarak Ankara
için ciddi bir sorun te?kil etti?ini belirtti?i yaz?s?nda, “ABD ile Türkiye
aras?ndaki ili?kilerin kötüle?mesi Türkiye’yi ku?kusuz Rusya ve ?ran’?n
kollar?na itecektir” yorumunda bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin görü?üne ba?vurulan Atlantik Konseyi
analistlerinden Aaron Stein, Türkiye’nin esas rahats?zl???n?n ABD’nin bölgede
kal?c? olaca??n? aç?klamas? ve SDG’yi koruma iste?i oldu?una dikkat çekti.

Lübnan merkezli Al Akhbar’da yer alan iddiaya göre ise, SDG Türkiye’nin olas?
bir askeri müdahalesine kar?? ?am’la ortak hareket etme iste?inde. Gazete, ?am
ile SDG aras?nda Rusya nezaretinde görü?me yap?ld???n? öne sürdü.

Rus bas?n? Türkiye’nin olas? Afrin operasyonuna Moskova’n?n kayg?lar?n?
yans?t?r ?ekilde temkinli yakla?t?. Regnum’daki analizde, “Amerika ve Rusya,
Türkiye’yi zay?f halka yap?p oyun d??? b?rakabilir” görü?üne yer verilirken,
operasyona Moskova’n?n destek vermeyebilece?i ve Türkiye’nin Suriye’de rahatça
dola?abilmesinin çok zor oldu?u vurguland?.

Rus ?zvestiya gazetesi ise, YPG’nin elindeki silahlar?n envanterine yer verdi?i
haberinde Moskova’n?n ulusal ç?karlar?n? gözeterek Afrin için Türkiye’ye destek
vermeyece?i savunuldu.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out