Belki ço?u zaman görmüyoruz belki de
görmek istemiyoruz. Ama yediden yetmi?e herkesin vicdana el uzatan o kareler
kimi zaman büyük bir ?ehirde kimi zamanda  küçük bir kasabada ç?k?yor kar??m?za. Sokakta
ya?ayan insanlar…

Türkiye’nin her bir kö?esi ve
özellikle metropol ?ehir olan ?stanbul’da k?? ay?n?n so?uk ve karanl?k
gecelerinde binlerce evsiz vatanda? sokaklarda kal?yor. Kimisi ?ans eseri so?uk
havaya dirense de bir ço?u hayat?n? kaybediyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sokaklarda, parklarda, ya?mur, kar ve
dondurucu so?u?un alt?nda binlerce hayat var.

Dünya’da bir çok yerde benzeri görülen
evsiz insanlar sorunu Türkiye’nin bilhassa bu k?? aylar?nda en büyük
sorunlar?ndan biri haline geldi.

SICAK YER ARIYORLAR

Belki bir ço?unun nüfus cüzdan? bile
yok, kimisi hiç ç?kartmam?? kimisi kaybetmi?… Devlet kay?tlar?nda bile yok
hükmünde say?lan bu vatanda?lar ço?u zaman karton kutular? yada çöpe at?lm?? eski
süngerleri yatak olarak kullan?yorlar. Kapal? bir yerde kalma ?ans? olmayanlar
ise s???nacak yer ar?yor.

Ankara Valili?i taraf?ndan uzun y?llar
önce kurulmu? olan kimsesizler evi zorlu k?? ?artlar?nda sokakta yatan
vatanda?lara s?cak bir yuva oluyor. 81 ki?inin konaklad??? kimsesizler evinde
ya?? altm??tan yukar? olan ki?iler huzur evine gönderiliyor, engeli olan
vatanda?lar ise tedavi görebilece?i merkezlere yönlendiriliyor.

?? ?MKANI SA?LANIYOR

Öte yandan Ankara Valili?i taraf?ndan
yap?lan bu projede çal??ma gücü olan vatanda?lar için i? imkan? da sunuluyor.
??KUR’a yönlendirip i? imkan? verilebiliyor.

KAPIMIZ
HERKESE AÇIK

Ankara
valisi Ercan Topaca yapt??? aç?klamada k???n zor ?artlar?ndan korunmak isteyen
vatanda?lara seslendi. Her türlü ihtiyaçlar?n?n kar??land??? bu evde gidecek
yeri olmayan ki?ilere yemek, temizlik ve bar?nma imkan? sunduklar?n? ve k???
burada geçirebileceklerini söyledi.

Vali
Ercan polis ekiplerini geceleri sokaklar? devriye gezdi?ini ve bir çok
vatanda?a sahip ç?kt?klar?n? aç?klad?. Bilmeyenler için adres aç?klamas? yapan
Ercan, kimsesizler evinin adresini Gençlik park? kar??s? Nene Hatun Camisi Yan?
Gonca Otel olarak verdi.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out