Bu ba?lamda uygulamadaki farkl?l?klara bak?ld???nda liberal feminist psikolojik dan??manlara göre terapinin amac? kad?n?n güçlenmesi ve erkeklerle e?it olmas?; kültürel feminist psikolojik dan??manlara göre terapinin amac? toplumun biraz daha kad?nsalla?t?r?lmas?; radikal feminist psikolojik dan??manlara göre ise toplumda köklü bir de?i?im yaparak kad?nlar?n özgürle?mesini sa?lamakt?r (Corey, 2008). ?kinci dalga feminizm beyaz ve orta s?n?f kad?nlar?n oda??nda ?rk, cinsel yönelim, kültür gibi farkl?l?klara bakmadan genel olarak kad?nlar üzerindeki bask?ya odaklan?yorken üçüncü dalga feministler bu bu farkl?l?klar?n kad?nlar?n ya?ad??? bask?n?n ?iddetini etkiledi?ini savunarak etnik köken, kültür, cinsel yönelim gibi konulara da yönelerek ikinci dalgadan ayr?lm??t?r (Ta?, 2016). Bu ayr?lma üçüncü feminist dalgayla birlikte feminist terapiyi de çe?itlendirmi?tir.

Mesela farkl? ?rklardan kad?n feministler bu kavram?n sadece beyaz kad?nlar?n ya?ad?klar? zorluklar?n genellenmesine kar?? ç?karak terapinin amac?n?n sadece cinsiyet ayr?mc?l???na de?il kad?nlar?n kökeni ya da rengi gibi ya?ad?klar? di?er zorluklarla da ba?a ç?kabilmesini sa?lamak oldu?unu savunurken; lezbiyen feministler de erkek üstünlü?ünü kabul eden ataerkil sistemde kad?nlar?n ezilmesi gibi heteroseksüel ili?kileri kabul eden sistemin de homoseksüel ili?kileri kabul etmeyerek bask?land???n? savunarak terapinin bu ayr?mc?l??? da kapsamas? gerekti?ini vurgulam??t?r (Corey, 2008).Feminist terapinin temellerinde ki?inin sahip oldu?u siyasi haklar?, toplumsal ya?amda kar??la?t??? problemlerinin ve bask?lar?n temel nedenlerin belirlenmesi, e?it haklara sahip ili?kiler olu?mas?, kad?n perspektifi ac?s?ndan de?erlendirmek ve toplumsal de?i?im amac? bulunmaktad?r (Szymanski, Baird ve Kornman, 2002). Feminist terapinin bu ba?lamda odakland??? baz? konu ve kavramlar vard?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet kavram?d?r. Toplumun cinsiyet rollerine atad??? özellikleri ve ki?ilerin seçimlerine etkisini inceler. Mesela feminist terapistler meslek seçiminde toplumsal cinsiyet rollerinin ne kadar etkili oldu?una odaklan?rlar (Meier ve Davis, 2014). Buna odaklan?rken feminist psikolojik dan??manlar?n kendi cinsiyet rollerini de de?erlendirmesi gerekir.

Psikolojik dan??manl?k mesle?i daha çok kad?nlar?n tercih etti?i bir meslek olarak cinsiyet rollerinden etkilenmekte hatta erkek psikolojik dan??ma ö?rencilerden baz?lar?n?n bu sebeple mesle?i tam anlam?yla sahiplenemedikleri görülmektedir (Michel, Hall, Hays, ve Runyan, 2013). Feminist psikolojik dan??manlar  cinsiyet rolünün etkilerini ara?t?r?rken sadece kad?nlara odaklanmazlar. Erkeklerin de psikolojik sorunlar?n?n genellikle çocukluktan gelen cinsiyet rolleriyle ili?kili oldu?u, bu rolün  fark?na var?lmas?n?n önemi ve bireylerin ?u anki hayat?n?n bu rolden nas?l etkiledi?i odaktad?r (O’Neil, 2013).

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out