Capitolul 1.

Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1. PrezentareaSociet??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

L.Denumirea ?i adresa societ??ii:S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. Adresa sediului:  str.

Abc, nr. 1, sect.1, Municipiul Bucure?ti Înregistrare:  • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:J11/2222/2018  • CUI RO 12345678  • CAEN 1234   Form? juridic? de constituire:  S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. este persoan?juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spundere limitat?.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.

Societatea Comercial? GRAPHICSBOUTIQUE S.R.L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018. Societatea ?i-a începutactivitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??iicu care au fost tratate angajamentele contractuale, firma ?i cerin?ele au crescutrapid.S.C.

GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. poatefi considerat? o firm? dinamic?, ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia încomer?ul cu material grafice, mul?umirea clien?ilor fiind scopul primordial.Firma posed? o capacitate de a seadapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   aleclien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acestlucru  a dat posibilitatea prelu?rii delucr?ri cu un grad m?rit de dificultate, utilizând tehnologii, dar ?i materialenoi.

Din punct de vedere al dot?rilortehnice, S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

de?ine atât utilaje, echipamentespecifice activit??ii desf??urate cât ?i o infrastructur? care permite dezvoltarea?i finalizarea proiectelor solicitate.Ini?ial, Societatea Comercial? GRAPHICSBOUTIQUE S.R.L.

?i-a pornit activitatea din pasiunea unor tineri pentrueditarea grafic? ?i restaurarea unor anumite materiale fotografice. Cu timpul, datorit? faptului c? aavut loc o cre?tere în num?rul angajamentelor contractuale, firma a evoluat ?is-a decis extinderea acesteia ?i în mediul online. Pentru început, modul încare erau prezentate serviciile era unul simplu: exista o platform? în careerau enumerate serviciile pe care societatea comercial? era preg?tit?profesional s? le presteze, comenzile realizându-se prin programarea uneiîntâlniri face-to-face. Ulterior, fondatorul societ??iicomerciale a decis c? ar fi mult mai u?or pentru ambele p?r?i, atât prestatorulde servicii cât ?i clientul, s? înlocuiasc? metoda clasic? de consultare cu unformular online care s? preia toate detaliile necesare realiz?rii proiectuluifinal. Acest lucru a dus la cre?terea num?rului de comenzi efectuate, ?itotodat? la mic?orarea timpului de finalizare a proiectului solicitat de c?treclient.Mecanismul era unul simplu:exista un formular de tip text în care clientul trebuia s? descrie toateam?nuntele necesare realiz?rii proiectului.

De la dimensiunea materialului graficla tipuri de fonturi pe care le dore?te incluse, clientul avea posibilitatea dea ata?a material grafice tip model sau fotografii de referin??. Dup? ce era evaluat?cererea, angaja?ii societ??ii comerciale urmau s? contacteze clientul ?i s? îicomunice pre?ul achizi?iei ?i timpul de a?teptare pentru realizarea comenzii respective.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out