C?m ngh? v? phim “Nh?ng gi? phút cu?i ??i H? Chí
Minh”

B? phim “Nh?ng gi? phút cu?i ??i
Bác H?” ???c công chi?u vào n?m 1989, khi UNESCO chu?n b? k? ni?m 100 n?m ngày
sinh Ch? t?ch H? Chí Minh. B? phim là nh?ng th??c phim t? li?u vô giá
tái hi?n l?i  hình ?nh v? Cha già c?a dân
t?c trong nh?ng ngày cu?i ??i. Xuyên su?t b? phim là
hình ?nh ch? t?ch H? Chí Minh dung d?, có t?m lòng nhân ái bao la, s?ng h?t lòng
vì n??c, vì dân. Cu?i n?m 1954, kháng chi?n ch?ng Pháp th?ng l?i, Bác chuy?n v?
s?ng ? th? ?ô, trong c?n nhà nh? ??n s?, gi?n d?. N??c trong ao cá nh? t?m
g??ng ph?n chi?u tâm h?n Bác, làm n?i b?t l?i s?ng gi?n d? nh?ng ??y ?p tình
th??ng c?a Bác.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bác b?t ??u lâm b?nh ngày 12/8/1969,
“Xin ghi nh? t? l?ch này: Ngày 12 tháng
8”. Hôm ?y, tr?i Hà N?i ?ã vào thu. Hay tin phái ?oàn n??c ta t? cu?c
?àm phán Paris v?, Bác ch? ??ng ??n th?m và làm vi?c. Và sau chuy?n ?i này, Bác ?m n?ng h?n. Nh?ng “trong tu?n
l? cu?i cùng ? nhà sàn, trong t?ng c?n ?au, Bác v?n quên mình và nâng niu t?t c?”.
Ngày 28.8, b?c thang c?a nhà sàn thân yêu l?n cu?i cùng nh?n ???c h?i ?m t? ?ôi
chân Bác. T? nhà sàn xu?ng ?ây (nhà A67) ch? vài ch?c b??c thôi nh?ng ?ã ph?i
chuy?n Bác xu?ng là b?nh Bác ?ã chuy?n n?ng. Tuy th?, Bác v?n ch?a ng?ng làm vi?c.
N?m ?y, n??c dâng cao, Bác n?m ?ó mà “nh? l?ng nghe l?u l??ng n??c các dòng
sông xa g?n ch?y xi?t”. N?u không vì ?m ?au thì Bác ?ã ??n t?n n?i xung y?u nh?
nh?ng mùa tr??c ?ó. S? c?n l? có ??t bi?n b?t th??ng, các ??ng chí g?n g?i ng?
ý ??a Bác ??n n?i an toàn thì Bác nói: “Tôi không th? xa dân”.

Các v? lãnh ??o ??ng lúc ?y h?ng
ngày túc tr?c bên gi??ng Bác. ??i t??ng Võ Nguyên Giáp m?i ngày vào th?m Bác ba
l?n. Trong cu?n s? tay, ??i t??ng ghi rõ t?ng ngày:

 

– 24/8/1969 tr? ?i Bác m?t n?ng.

 

– 26/8/1969: Khi vào th?m, gi? tay
chào, Bác chào l?i r?i b?o: “Chú v? ngh?”.

 

– 28/8/1969: Bu?i chi?u Bác h?i vi?c
chu?n b? Qu?c khánh 2/9 và d?n ??ng chí Ph?m V?n ??ng t? ch?c l? k? ni?m cho
th?t vui, th?t t?t. T?i có b?n pháo hoa n?a.

 

Dù cu?c s?ng ch? còn gang t?c, Bác v?n mu?n ra d? l? ?? g?p ??ng
bào n?m, m??i phút.

Th? nh?ng, trên l? ?ài k? ni?m Qu?c khánh ngày 2/9/1969 Ng??i
?ã không th? có m?t! Bác H? ?ã trút h?i th? cu?i cùng lúc 9 gi? 47 ngày
2/9/1969, ?? l?i n?i ti?c th??ng vô h?n cho t?t c? nhân dân VN ??n t?n hôm nay.

Th?t
c?m ??ng khi ???c xem nh?ng giây phút cu?i ??i c?a Bác. Bác m?t, c? dân t?c
cùng b?t khóc. Và gi? ?ây xem l?i nh?ng giây phút ?au bu?n ?y, n?i ?au m?t Bác
l?i tr?i d?y. Chúng ta không c?m ???c n??c m?t ?au th??ng vì m?t mát. Bác H?
muôn vàn kính yêu ?ã ra ?i. Th? nh?ng ??i v?i m?i chúng ta Bác v?n còn s?ng
mãi. 

Bác
H? ?ã ?i xa khi mà Mi?n Nam ch?a ???c gi?i phóng, n??c nhà ch?a ???c th?ng
nh?t. Nh?ng Bác ?ã d? ?oán ???c ngày ?ó không còn xa n?a. Và ?i?u ?ó ?ã tr?
thành hi?n th?c ch? sau 6 n?m t? sau ngày Bác m?t. N?m 1975 dân và quân ta ?ã
??ng lòng, d?c s?c ?ánh th?ng ?? qu?c M?, hoàn toàn gi?i phóng Mi?n Nam, th?ng
nh?t ??t n??c. Cho ??n nay, k? ni?m 40 n?m th?c hi?n di chúc c?a Bác chúng ta
t? hào v?i Bác tr??c nh?ng thành t?u ?ã ??t ???c. 

 

 

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out