Det haralltid vært en diskusjon rundt PC-bruk i norske skoler. Noen peker på studiersom viser at elever lærer mer når de bruker PC-er mens andre sier at eleverhusker mindre når de leser informasjon på skjermer. «Hvem har rett?» erspørsmålet.

Ifølge ennorsk studie fra 2009, er PC-bruk i skolen greit. Dette er fordi elever skriverbedre og er mer ivrige i timene. Bruken av teknologi i skolen gjør det letterefor lærere å se hvor langt elevene deres har kommet med skolearbeid og hvor myede har forstått.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

I tillegg, kan PC-bruk hjelpe lærere å bruke forskjelligestiler slik at alle i klassen kan følge med. Studien viser at PC-bruk i skolenfører til at både lærere og elever lærer mer og samtidig har det gøy slik atklassemiljøet blir bedre. Er dette virkelig sant?For detførste, når elever har en PC foran seg, konsentrerer de seg ikke om det somforegår i klasserommet. Mange lærere mener at ubegrenset tilgang til sosialemedier og andre nettsider påvirker klassemiljøet slik at de ikke klarer åundervise effektivt. For det andre, bruker elever mer tid på utseende tilpresentasjoner og tekster enn å faktisk jobbe.

Dette fører til at de ikke nårpotensialene deres og så opplever elevene dårlige karakterer uten å vitehvorfor.Når eleverskriver for hånd, må de tenke over det de skriver slik at de ikke bare kopierernotater fra tavla. I tillegg, husker elever mer av det de skriver for hånd fordide bruker en del av hjernen som gjør det lettere å huske informasjon. Dettebetyr at elevene blir tvunget til å forstå informasjonen de har lært i timene.

Disse punktene har blitt bekreftet og bevist av mange studier, så hvorfor trorvi ikke på dem?For megpersonlig, elsker jeg å skrive for hånd og bruke penn og papir fordi det er myelettere å skrive enn å bruke et tastatur. Jeg synes også at jeg forstår mye merav det jeg har skrevet. Dessuten er jeg mer engasjert i timene når jeg ikke haren PC foran meg og det blir lettere å overse distraherende ting som skjer påPC-en.Jeg mener atfor mye PC-bruk i skolen gjør det vanskeligere for oss å konsentrere oss og detpåvirker vår evne til å jobbe. Vi må bli mer bevisst på dette.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out