Gençleri böyle zehirliyor

Kendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsan
Eliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Eliaç?k, “Osmanl? da bile zenne (e?cinsellik) hukuku üretilmi?ti, padi?ah?n
önünden resmi geçit yaparlard?. Toplumsal bir kesim olarak tan?n?rlard?. Evliya
Çelebi Seyehatnamesi’nde anlat?r” dedi.

“?slam’da LBT? bireylerin yeri nedir?” sorusuna Eliaç?k, “LBT?
bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak ve
özgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin
resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti
de olamaz” yan?t?n? verdi.

Lezbiyen, Gay, Biseksüel,
Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?an  Eliaç?k, “?slam’da LGBT? bireylerin yeri
nedir?” sorusunu ?öyle yan?tlad?, “Yayg?n dinî kanaate göre, geçmi?te helak
olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay? da lanetlenmeleri gerekti?i yönündedir. Bu
do?ru bir görü? de?il. Lut k?ssas?nda d??lanan ?ey bask?, zulüm ve zorbal?kt?r.
Kavmin zenginlikten ??marm?? ileri gelenleri, kendi cinsel e?ilimlerini
insanlara, özellikle de gençlere zorla dayat?yorlard?. Hasbahçelerindeki
e?lenceler için ?ehirde ‘genç o?lan’ ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaç
zoruyla al?p götürüyorlard?. Bu nedenle Lut’un evini bast?lar, kap?ya
dayand?lar, gelen misafirleri bize ver dediler, gelen gençleri zorla al?p
götürmeye kalkt?lar. ??te bu tutuma k?z?l?yor k?ssada. Dolay?s?yla Kur’an’?n
lanetledi?i bask?, zulüm ve zorbal?klard?r. Kim ve ne ad?na yap?l?yorsa
yap?ls?n fark etmez. ?nsanlar?n yatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n?
ara?t?rmak tecessüse girer ve yasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel hallerini
ara?t?rmak ve buradan bir nefret söylemi geli?tirmek do?ru de?ildir. LGBT?
bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak ve
özgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin
resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti
de olamaz.”

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out