Gençleri böyle zehirliyorKendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsanEliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.

Eliaç?k, “Osmanl? da bile zenne (e?cinsellik) hukuku üretilmi?ti, padi?ah?nönünden resmi geçit yaparlard?. Toplumsal bir kesim olarak tan?n?rlard?. EvliyaÇelebi Seyehatnamesi’nde anlat?r” dedi.”?slam’da LBT? bireylerin yeri nedir?” sorusuna Eliaç?k, “LBT?bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak veözgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletinresmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyetide olamaz” yan?t?n? verdi.Lezbiyen, Gay, Biseksüel,Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?an  Eliaç?k, “?slam’da LGBT? bireylerin yerinedir?” sorusunu ?öyle yan?tlad?, “Yayg?n dinî kanaate göre, geçmi?te helakolduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay? da lanetlenmeleri gerekti?i yönündedir. Budo?ru bir görü? de?il. Lut k?ssas?nda d??lanan ?ey bask?, zulüm ve zorbal?kt?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kavmin zenginlikten ??marm?? ileri gelenleri, kendi cinsel e?ilimleriniinsanlara, özellikle de gençlere zorla dayat?yorlard?. Hasbahçelerindekie?lenceler için ?ehirde ‘genç o?lan’ ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaçzoruyla al?p götürüyorlard?. Bu nedenle Lut’un evini bast?lar, kap?yadayand?lar, gelen misafirleri bize ver dediler, gelen gençleri zorla al?pgötürmeye kalkt?lar. ??te bu tutuma k?z?l?yor k?ssada. Dolay?s?yla Kur’an’?nlanetledi?i bask?, zulüm ve zorbal?klard?r.

Kim ve ne ad?na yap?l?yorsayap?ls?n fark etmez. ?nsanlar?n yatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n?ara?t?rmak tecessüse girer ve yasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel halleriniara?t?rmak ve buradan bir nefret söylemi geli?tirmek do?ru de?ildir. LGBT?bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak veözgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler.

Hele bir kamu gücü olarak devletinresmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyetide olamaz.”

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out