Hiba Saleh*Bijlage: CV Met vriendelijkegroeten, Ik hoop u hiermeevoldoende te hebben geïnformeerd en zou graag binnenkort met u van gedachtenwisselen over de mogelijkheden tot het volgen van een stage. Indien u nogvragen heeft aangaande deze brief dan kunt u altijd contact met mij opnemen.   ·        het toenemend belang van preventie en een gezonde leefstijl. ·        het belang van technologie in de zorg, in het bijzonder e-Health, en deimplementatie ervan binnen organisaties. Hierbij een kortebeschrijving van mijn opleiding Management in de Zorg: De opleiding Management in de Zorg leidt professionals op met een brede kennisen een innovatieve houding.

Het doel van de opleiding is het ontwikkelen vanmanagementcompetenties die het voor studenten mogelijk maakt om als beginnendberoepsbeoefenaar in een organisatie te kunnen functioneren in het project- enprocesmanagement. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de studentstaat centraal tijdens het leren in de praktijk. Daarbij wordt van de studentverwacht; een zelfreflectief vermogen en een proactieve, innovatieve en bovenalkritische houding. Twee ontwikkelingen worden specifiek belicht als zijnderelevant voor de toekomstige beroepsbeoefenaar op het middenmanagementniveau:  Verder werk ik aan eenindividueel stageleerplan waarin omschreven staat op welke wijze aan deverschillende leerdoelen gewerkt gaat worden, welke begeleiding daarbij wenselijkis, etc.  Uiteindelijk wordt door middel van een portfolio-assessment getoetst of ik hetjuiste competentieniveau behaald heb. Het lijkt mij leuk en interessant om later als teamleider of projectmanager ineen farmaceutische bedrijf te gaan werken.

Ik zou graag ervaring opdoen op ditvakgebied, door bij u stage te gaan lopen en de opdracht goed uit te voeren metuw behulp. Momenteel ben ik bezig met het tweede deel van de minorInternational Pharmaceutical Studies (IPS). Het eerste deel van de minorheb ik met een 9 afgerond. Het lijkt me een goede mogelijkheid om de kennis dieik tot nu toe heb opgedaan tijdens mijn studie in de praktijk te kunnenbrengen. In deze stage staat het begrip adviseren centraal. Het is de bedoelingdat ik aan een kwaliteitsopdracht werk die door u als stageverlenende instelling geformuleerdwordt. De opdracht dient over een (laagcomplex) organisatievraagstuk te gaan,een vraag waar de stageverlenende organisatie een oplossing voor wil, en magook een (duidelijk afgebakend) onderdeel van een lopend project of onderzoekbinnen de stageverlenende organisatie zijn.

Er dient dus sprake te zijn van eenwenselijke situatie en een werkelijke situatie; dit breng ik in kaart en opbasis van een analyse van de gevonden gegevens en een onderbouwing vanuit deliteratuur, breng ik een advies uit. Sinds september 2015volg ik de opleiding Management in de Zorg aan de Hogeschool Utrecht. Opdit moment zit ik in het derde jaar van mijn studie. Het is gebruikelijk datstudenten van deze opleiding in het derde jaar een stage lopen van 20 weken (4dagen per week) om op deze wijze praktijkervaring op te doen.

Dit collegejaaris dit in de periode 05-02-2018 t/m 22-06-2018. Graag zou ik met u eenafspraak maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden om stage telopen bij uw organisatie.  Geachte heer/mevrouw,

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out