Hiba Saleh
*Bijlage: CV

 

Met vriendelijke
groeten,

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Ik hoop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd en zou graag binnenkort met u van gedachten
wisselen over de mogelijkheden tot het volgen van een stage. Indien u nog
vragen heeft aangaande deze brief dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

 

·        
het toenemend belang van preventie en een gezonde leefstijl.

·        
het belang van technologie in de zorg, in het bijzonder e-Health, en de
implementatie ervan binnen organisaties.

Hierbij een korte
beschrijving van mijn opleiding Management in de Zorg:

De opleiding Management in de Zorg leidt professionals op met een brede kennis
en een innovatieve houding. Het doel van de opleiding is het ontwikkelen van
managementcompetenties die het voor studenten mogelijk maakt om als beginnend
beroepsbeoefenaar in een organisatie te kunnen functioneren in het project- en
procesmanagement. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student
staat centraal tijdens het leren in de praktijk. Daarbij wordt van de student
verwacht; een zelfreflectief vermogen en een proactieve, innovatieve en bovenal
kritische houding. Twee ontwikkelingen worden specifiek belicht als zijnde
relevant voor de toekomstige beroepsbeoefenaar op het middenmanagementniveau:

 

Verder werk ik aan een
individueel stageleerplan waarin omschreven staat op welke wijze aan de
verschillende leerdoelen gewerkt gaat worden, welke begeleiding daarbij wenselijk
is, etc.  
Uiteindelijk wordt door middel van een portfolio-assessment getoetst of ik het
juiste competentieniveau behaald heb.

Het lijkt mij leuk en interessant om later als teamleider of projectmanager in
een farmaceutische bedrijf te gaan werken. Ik zou graag ervaring opdoen op dit
vakgebied, door bij u stage te gaan lopen en de opdracht goed uit te voeren met
uw behulp. Momenteel ben ik bezig met het tweede deel van de minor
International Pharmaceutical Studies (IPS). Het eerste deel van de minor
heb ik met een 9 afgerond. Het lijkt me een goede mogelijkheid om de kennis die
ik tot nu toe heb opgedaan tijdens mijn studie in de praktijk te kunnen
brengen. 

In deze stage staat het begrip adviseren centraal. Het is de bedoeling
dat ik aan een kwaliteitsopdracht werk die door u als stageverlenende instelling geformuleerd
wordt. De opdracht dient over een (laagcomplex) organisatievraagstuk te gaan,
een vraag waar de stageverlenende organisatie een oplossing voor wil, en mag
ook een (duidelijk afgebakend) onderdeel van een lopend project of onderzoek
binnen de stageverlenende organisatie zijn. Er dient dus sprake te zijn van een
wenselijke situatie en een werkelijke situatie; dit breng ik in kaart en op
basis van een analyse van de gevonden gegevens en een onderbouwing vanuit de
literatuur, breng ik een advies uit.

Sinds september 2015
volg ik de opleiding Management in de Zorg aan de Hogeschool Utrecht. Op
dit moment zit ik in het derde jaar van mijn studie. Het is gebruikelijk dat
studenten van deze opleiding in het derde jaar een stage lopen van 20 weken (4
dagen per week) om op deze wijze praktijkervaring op te doen. Dit collegejaar
is dit in de periode 05-02-2018 t/m 22-06-2018. Graag zou ik met u een
afspraak maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden om stage te
lopen bij uw organisatie.

 

Geachte heer/mevrouw,

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out