Medipol Üniversitesi YenilikçiMikroskop Teknolojileri Merkezi’nde geli?tirilecek olan süper çözünürlüklü üçboyutlu mikroskoplar, kanseri geli?ti?i ilk evresinden itibaren te?his edebilecek.?stanbul Kalk?nma Ajans?’n?n (?STKA) verdi?i destekleMedipol Üniversitesi Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi’nin bilim adamlar?taraf?ndan kurulan Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi aç?ld?. Aç?l??a RektörSabahattin Ayd?n ve ?STKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz kat?ld?.Mikroskoplar üzerine çal??ma gerçekle?tiren Yrd. Doç. Dr.Muhammed Fatih Toy, amaçlar?n?n hastalar için te?his ve tedaviyi kolayla?t?rmakoldu?unu ve ülkemizde bu konu ile ilgili yap?lan çal??malar?n az oldu?unubelirtti.

Toy, ülkemizin bu alanda daha ileriye gitmesi ve pay sahibi olmas?için çal??t?klar?n? söyledi. Fatih Toy, geli?tirdikleri mikroskoplar ile saç telindendaha küçük nanometrik cisimleri görebileceklerini belirtti. Bu sistemlerle normaliniki kat daha ilerisine gidebildiklerini ifade etti.M?KROSKOP S?STEMLER?CEP TELEFONLARINA TAKILAB?LECEKGeli?tirilen mikroskop sistemlerini ö?rencilerin e?itimdekullanabilece?ini ifade eden Toy; onlara da??tt?klar?n?, kendi teknolojik imkânlar?ylas?n?flar?nda kullanabilece?ini vurgulad?. Mikroskop pazar? küresel anlamda çokbüyük bir paya sahip ama ülkemiz buradan hiçbir pay alam?yor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hedeflerinin birbe? y?l sonra dünyada mikroskop teknolojileri alan?nda ürün olarak yer almakoldu?unu söyledi.ÜN?VERS?TE SANAY???B?RL??? GEL??T?R?LMEL?Medipol Üniversitesi Rektörü Sabahattin Aydo?du; üniversiteolarak Ar-Ge faaliyetlerinin h?zla devam etti?ini kaydederek teknolojiprojelerine ülkemizde ciddi fonlar?n sa?land???n? söyledi. ?STKA Genel SekreteriÖzgül Özkan ise üniversite-sanayi i?birli?inin önemli oldu?unu vurgulad?. Yavuz,geli?tirilen projelerin üniversite duvarlar?n?n aras?nda kalmamas? gerekti?iniifade etti.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out