Medipol Üniversitesi Yenilikçi
Mikroskop Teknolojileri Merkezi’nde geli?tirilecek olan süper çözünürlüklü üç
boyutlu mikroskoplar, kanseri geli?ti?i ilk evresinden itibaren te?his edebilecek.

?stanbul Kalk?nma Ajans?’n?n (?STKA) verdi?i destekle
Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi’nin bilim adamlar?
taraf?ndan kurulan Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi aç?ld?. Aç?l??a Rektör
Sabahattin Ayd?n ve ?STKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz kat?ld?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Mikroskoplar üzerine çal??ma gerçekle?tiren Yrd. Doç. Dr.
Muhammed Fatih Toy, amaçlar?n?n hastalar için te?his ve tedaviyi kolayla?t?rmak
oldu?unu ve ülkemizde bu konu ile ilgili yap?lan çal??malar?n az oldu?unu
belirtti. Toy, ülkemizin bu alanda daha ileriye gitmesi ve pay sahibi olmas?
için çal??t?klar?n? söyledi. Fatih Toy, geli?tirdikleri mikroskoplar ile saç telinden
daha küçük nanometrik cisimleri görebileceklerini belirtti. Bu sistemlerle normalin
iki kat daha ilerisine gidebildiklerini ifade etti.

M?KROSKOP S?STEMLER?
CEP TELEFONLARINA TAKILAB?LECEK

Geli?tirilen mikroskop sistemlerini ö?rencilerin e?itimde
kullanabilece?ini ifade eden Toy; onlara da??tt?klar?n?, kendi teknolojik imkânlar?yla
s?n?flar?nda kullanabilece?ini vurgulad?. Mikroskop pazar? küresel anlamda çok
büyük bir paya sahip ama ülkemiz buradan hiçbir pay alam?yor. Hedeflerinin bir
be? y?l sonra dünyada mikroskop teknolojileri alan?nda ürün olarak yer almak
oldu?unu söyledi.

ÜN?VERS?TE SANAY?
??B?RL??? GEL??T?R?LMEL?

Medipol Üniversitesi Rektörü Sabahattin Aydo?du; üniversite
olarak Ar-Ge faaliyetlerinin h?zla devam etti?ini kaydederek teknoloji
projelerine ülkemizde ciddi fonlar?n sa?land???n? söyledi. ?STKA Genel Sekreteri
Özgül Özkan ise üniversite-sanayi i?birli?inin önemli oldu?unu vurgulad?. Yavuz,
geli?tirilen projelerin üniversite duvarlar?n?n aras?nda kalmamas? gerekti?ini
ifade etti.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out