Ortado?u tarihsel süreçiçerisinde, gerek jeopolitik konumu gerekse stratejik önemi bak?mdan küresel vebölgesel güçlerin odak noktas? olagelmi?tir. Asya, Avrupa ve Afrika k?talar?n?birbirine ba?layan ticaret yollar?n?n kesi?im noktas?nda bulunmas? ve sahipoldu?u petrol rezervleri bölgenin jeopolitik ve stratejik önemine i?aretetmektedir. Di?er taraftan Ortado?u, kadim medeniyetlerin ve kültürlerinbulu?tu?u çok dinli, çok kültürlü ve çok etnisiteli ve ayn? zamanda co?rafiözellikleriyle kendine özgü dinamikleri olan bir bölgedir. Ortado?u’nunjeopolitik konumu ve hemen her dönem güç mücadelelerine sahne olmas?, di?erküresel ve bölgesel aktörlerin güvenlik ve refah?n? etkileyecek potansiyelriskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu ba?lamda, bölgede süregelen çat??mave istikrars?zl?klar?n yans?malar? bölgeyi küresel ölçekte kritik bir konumagetirmi?tir.  Co?rafi olarakOrtado?u’ya kom?u, hatta onun bir parças? olan Türkiye Ortado?u ile tarihtengelen siyasi, ekonomik, dini ve sosyokültürel yak?n ve iç içe geçmi? ba?larasahiptir. Bahse konu ba?lar?n yan? s?ra Ortado?u’daki geli?melerin do?rudanveya dolayl? olarak Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrar?n?, güvenlik, bar??ve refah?n? da etkileme potansiyeli nedeniyle bölge Türkiye aç?s?ndan da sonderece önem arz etmekte ve buradaki geli?meler Türkiye’yi de yak?ndanilgilendirmektedir. Buna kar??n son y?llara kadar bölge Türkiye d?? politikas?aç?s?ndan ikincil planda kalm??, di?er bölge ve politikalara ba?l? olarakde?erlendirilmi? ve sonuç olarak bölgeye gereken önem verilememi?tir.  Son y?llarda bölgeyeniden hareketlenmi?, yeniden küresel ölçekte siyasi, ekonomik ve jeopolitikgüç mücadelelerinin sahas? haline gelmi?tir. Bu ba?lamda hem iç, hem de d??faktörlerin etkisiyle büyük bir de?i?im ve dönü?üm geçirmektedir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bölgeyiyeniden ?ekillendiren bu de?i?imler de dikkate al?nd???nda, Türkiye’nin bölgeile geli?tirdi?i ili?kiler ve bölgeye dair politikalar?n?n Türkiye’nin vebölgenin güvenlik, bar??, istikrar ve refah? için hayati öneme sahip oldu?u dahaiyi anla??lacakt?r.  Günümüzde do?ru, geçerlive uygulanabilir politikalar?n bizleri arzu edilen amaç ve hedeflereula?t?rabilmesinin anahtar?n?n ancak ve ancak bu politikalar?n tarihigerçekliklere uygun ve bunlarla uyumlu bir ?ekilde belirlenmesiyle mümkünolabilece?i dü?üncesinden hareketle, bu çal??ma Türkiye’nin Ortado?upolitikalar?na tarihi perspektif içerisinde genel bir bak?? sunarak özellikle1945-1960 dönemi d?? politikas?n? incelemeyi amaçlamaktad?r. Bu kapsamda,bütüncül bir bak?? sa?layabilmek amac?yla sözkonusu dönemin öncesi ve sonras?da günümüze bakan yönleriyle ele al?nacakt?r. Sonuç bölümünde ise elde edileninceleme, analiz ve de?erlendirmeleri dikkate al?narak mevcut ve gelece?e dönükbelirlenecek hedef ve politikalara katk? sa?layabilecek hususlarvurgulanmaktad?r.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out