Sociala mediers påverkan på fitness- och hälsotrendenEn kvalitativ studie av instagramprofilerFörfattare: Vilgot Olofsson Liljeholm Griffins 15Gymnasiearbete 100pSjölins Gymnasium Södermalm, läsåret 2017/18Handledare: Anna Turell, Fredrik MagnussonAbstractPeople today tend to spend more time on social media than any other platform. A considerable number combine this with training in various forms. Together these two emerge with each other to create a new form of social status that is highly sought. People go from regular trainers to global fitness profiles due to these social media.

This study focuses on the people behind the media. How do they tend to act, and what do they think about this phenomenon? The material is taken from different studies online, internet sources and the social media “Instagram”. Nyckelord: Hälsa, Kvalitativ metod, Sociala medier, Fitnessprofiler, Instagram, NetnografiInnehållsförteckning ?1 Inledning 1.1 Bakgrund1.2        Begreppsdefinition      2.

        Tidigare forskning      3.         Syfte      3.1       Frågeställning      3.2       Avgränsningar      4          Metod     4.1       Material och Källkritik     4.2       Jeff_Seid     4.

3       Davidlaid     4.4       Michelle_Lewin     4.5       JenSelter5.

Resultat      6.    Analys 7. Diskussion 8.

Källförteckning ?Inledning??Intresset för fitness och hälsa har aldrig varit större. Det gäller alltifrån regelrätt gymträning eller en löprunda i skogen till yogapass. Nu på senare år har det blivit trendigt att träna och att hålla sig i form oavsett vad man haft för utgångsläge. Man ska helst träna flertalet dagar i veckan och samtidigt äta bra och leva efter en så kallad sund livsstil. Många vill gå ner i vikt medans andra vill bli starkare och lyfta mer på gymmet.

Alla är olika men alla har ett eget mål med sin träning: att bli starkare, snabbare, uthålligare eller något annat.I dagens västerländska samhälle är vi ständigt uppkopplade till internet och sociala medier där många vill dela med sig av sin träning och träningsresultat. Många lägger ut före- och efterbilder på sina kroppar, eller videos på när de tränar, allt för att visa på vilket hälsosamt liv de lever. Men hur hälsosamt är detta egentligen? Det är vad denna studie ämnar att undersöka.1.1 BakgrundI detta arbete har jag valt Instagram som utgångspunkt.

Instagram är en socialt medium där man som användare lägger ut bilder som alla som följer den profilen kan kolla på. När det kommer till fitness- och hälsoprofiler på Instagram finns det en rad att välja på. Många avundas dessa profiler och deras sätt att träna och leva på. I Sverige använder ca hälften av befolkningen sig av något socialt medium varje dag och hos unga och unga vuxna i åldersgruppen 15-24 år stiger siffran upp till över 80 % (NORDICOM 2015).

Enligt en studie från 2016  (IIS 2016) ökar användandet bland unga för varje år och det är främst de sociala medierna Instagram och Snapchat som dominerar. Här sprids bilder och videos i rekordfart till vänner och andra med bara några få knapptryck.Om vi tar Instagram som exempel och jämför med den pågående fitness- och hälsotrenden kan man se fitnessprofiler och träningsgurus med hundratals eller t.o.m miljontals följare. Dessa profiler lägger dagligen upp bilder som spär på den hälsotrend som vi så hårt försöker eftersträva. Enligt en engelsk studie så är folk: Mycket mer benägna att jämföra sig själva med bilderna i sociala medier istället för tidningar och reklamer. 1.

2 BegreppsdefinitionerHälsaDefinitionen av hälsa är för många väldigt subjektiv. Definitionen blir till vardags ofta väldigt individuell och olika beroende på vem man frågar, men vad innebär begreppet egentligen?. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar det som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande, inte enbart avsaknad av sjukdom eller handikapp”. Världshälsoorganisationen (WHO) anser därtill att hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet som alla människor har rätt till. FitnessBegreppet fitness går att dela in i två grupper:Fitness (Biologisk): Ett fundamentalt begrepp inom evolutionsbiologin som beskriver hur stor chans en art har att överleva framöver. För att bestämma detta tittar man på följande: Individens överlevnadsförmåga, individens fortplantningsförmåga och individens förmåga att sörja för sin avkomma.Fitness (Träning): Är en träning- och tävlingsform som bygger på tävlingsformen bodybuildningen men som fokuserar mer på musklernas utseende och symmetri än musklernas storlek.

Fitnesstävlingar brukar avgöras i samband med tävlingar inom bodybuilding. Det är dock fitness i en träningskontext som avses i detta arbete. Sociala medierAnvändningen av teknik och data bland unga (18-25 år) har senaste åren ökat markant likaså sociala medier. Vi har social medier såsom internetforum, bloggar, webbplatser för videoklipp, chattsidor samt platser för fotodelning. Men dessa är inte de vanligaste medierna.

Idag dominerar främst: Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat marknaden. (Skolverket, 2015).Enligt en undersökning från Internetstiftelsen i Sverige (IIS) används sociala medier av 77% procent av sveriges befolkning och 58% gör det dagligen.

Tiden vi spenderar på sociala medier är olika beroende på målgrupp men i snitt 7 timmar i veckan. De som spenderar mest tid framför sociala medier är unga kvinnor (16-25) med ett snitt på 12 timmar i veckan. 2. Tidigare forskning I det här avsnittet redovisas tidigare forskning som utgör studien. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen inom fitness och hälsa. Efter att ha sökt i databaserna DiVA och  Nordiccom med sökord: Sociala medier, Fitness och Hälsa hittade jag inte jättemycket kring ämnet som samspelar med mina frågeställningar och syfte.

Jag hittade dock en uppsats som tar upp sociala mediers innehåll och hur sambandet mellan producent och konsument då sker (Marjamäki & Svensson, 2007). De menar på att oavsett om man ser sociala medier som marknadsföringskanaler eller som arenor för samtal tenderar användningen av sociala medier att inkräkta på människans privata sfär.Jag valde även att titta på en artikeln som engelska tidskriften “Medium” skrivit “How To Measure What an Instagram Post is Worth” för att få en tydligare bild vad en Instagram post faktiskt är värd. Författaren studerar x antal influencers och hur de omvandlar sin stora följarskara till pengar.

Han menar att en instagram posts värde beror på följande: An Instagram’s Potential Value = Engagement Rate + Follower Growth Rate + Follower Demographic and Lifestyle match -> Sponsored Post Promotion Rate .3. Syfte Syftet med projektarbetet är att visa sambandet mellan Instagram och fitnessprofiler och den pågående fitness- och hälsotrenden och hur dessa samspelar ur ett hälsoperspektiv. Syftet ska besvaras genom dessa frågeställningar:3.1 Frågeställningar Hur framställer sig fitnessprofiler sig själva utifrån ett hälsoperspektiv?Hur stämmer fitnessprofilers hälsobudskap utifrån WHO:s hälsodefinition?3.2 AvgränsningarUppsatsen är avgränsad till att studera Instagrams korrelation med fitness och hälsa utifrån ett hälsoperspektiv.

Detta eftersom området är relativt outforskad och det finns inte mycket fakta kring ämnet. Under processens gång har kvalitativa metoder används för att studera sociala mediers påverkan på fitness och hälsa. 4. MetodMitt arbete består till största del av datainsamling och analys av nätbaserat material.

Därför valde jag att använda mig av en netnografisk metod (Kozinets 2011) som är en sammanslagning av olika metoder inom den kvalitativa etnografiska forskningen. Denna metod används för att få ökad förståelse rörande internetkultur och sociala medier såsom Facebook, Instagram och Youtube. Ett netnografisk arbete bör följa fem steg enligt ett flödesschema (Kozinets 2011): Planering av undersökning och definition av frågeställningarIdentifiering och val av onlinekällor och communities. EntréObservation/deltagande och datainsamling (samt etiska hänsynstaganden)Dataanalys och tolkningRapportering av resultat med mera. De data som jag utgår från i det här arbetet är fotografier/videos på Instagram. För att göra detta var jag tvungen att skaffa ett Instagram konto och följa de valda personerna. 4.

2 FokuspunkterFör att lättare rama in och underlätta arbetet listar jag några fokuspunkter som jag utgår från. Dessa punkter hänger ihop med arbetets frågeställningar och syfte. Finns det ett aktivt hälsobudskap? (I form av quote dyl.

)Är inlägget sponsrad i någon form?Är Instagram posten en bild eller video?Går det i bilderna att utläsa ett hälsobudskap som överensstämmer med WHO:s hälsodefinition?  Jag valde ut 4 fitnessprofiler. 2 manliga och 2 kvinnliga. Jag valde dessa för att få ett större perspektiv i uppsatsen.

De presenteras här nedan med användarnamn på Instagram tillsammans med antalet följare och antal “likes” och ålder. För att avgränsa arbetet jämförde jag de 10 senaste bilderna av respektive fitnessprofil.AnvändarnamnAntal följareAntal “likes”ÅlderJeff_seid3,3 miljoner()* NaN23Davidlaid713 tusen följare()* NaN19Michelle_lewin12,7 miljoner()* NaN31Jenselter11,6 miljoner()* NaN244.3 Material och KällkritikHuvudkällor:https://www.iis.

se/fakta/svenskarna-och-sociala-medier-2016/Hämtad 25/11-2017. Artikeln är hämtad från Internetstiftelsen i Sverige, IIS officiella hemsida. IIS är ett oberoende organ som ansvarar för toppdomänen.se och driften för toppdomänen.nu. Källan användes för att påvisa statistik om sociala medier och belysa dess magnitud. http://habilitering.se/om-habilitering-halsa/tidningen-habilitering-nu/nr-1-2014/vad-ar-halsaHämtat 25/11-2017.

Artikeln är hämtad från habilitering.se som ägs av Habilitering & hälsa. Habilitering & Hälsa är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Stockholms läns landsting (SLL).

Det innebär att verksamheten är en utförarverksamhet som arbetar på beställning från landstinget och är finansierad med offentliga medel. Källan användes för att definiera begreppet hälsa och de olika aspekterna: Fysisk, Psykisk och Socialt välbefinnande. Källan betraktas som trovärdig eftersom den är en del av Stockholms läns landsting.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/Hämtat 2/12-2017. Artikeln är hämtad från världshälsoorganisationen World Health Organisations (WHO) officiella hemsida. WHO är FNs-organ för global folkhälsa.

Deras syfte är att främja människors hälsa och att alla skall uppnå så god hälsa som möjligt. Källan användes för att definiera begreppet hälsa. Källan betraktas som trovärdig eftersom den kontrolleras av United Nations Development Group (UNDG) som i sin tur kontrolleras av United Nations (FN). https://www.good.is/articles/ig-versus-realityHämtat 5/12-2017.

Artikeln är hämtad från media varumärket “GOOD Media” hemsida. GOOD är ett globalt mediaföretag vars mål är att sprida kunskap till sina läsare. Källan användes för att belysa problemet fitnessprofiler faktiskt har.https://medium.com/the-mission/how-to-measure-what-an-instagram-post-is-worth-ffb38e91a9dd Hämtat 8/12-2017. Arikeln är hämtad från den engelska tidskriften “Medium” hemsida. Källan användes för att få större förståelse kring Instagram profiler och deras stora inflytande på oss människor.

4.1 Jeff_seidEn fitnessprofil född i Reneton, Washington, United States. Han är 23 år gammal och bor nu i Los Angeles. Under sina gymnasieår tränade han Amerikansk Fotboll, Brottning och Friidrott. Han var mycket lovande och satte flera skolrekord för sitt high school och var rankad bland de bästa brottarna i USA i sin ålder. Han var påväg att få ett “athletic scholarship” för college men skadade korsbandet (ACL)  under en viktigt match i amerikansk fotboll. Det var när Jeff ådrog sig denna skada han hittade bodybuildingen eller “Men’s Physique” som det också kallas.

Han började träna väldigt hårt och blev till slut den yngsta (IFBB) “Internationella Bodybuildingförbundet” Professional atleten någonsin. Jeff är idag en förebild för många och är väldigt stor både via sina sociala medier och sin egen youtube kanal. Jeff seid driver också ett klädmärke som heter “SeidWear Fitness apparel där han säljer gymkläder. 4.2 DavilaidDavid Laid är en annan fitnessprofil från USA. Han är född i Tallin, Estland men flyttade med sin ensamstående mamma till Linwood, New Jersey, kort efter födseln.

Laid har berättat att han under uppväxten stundtals varit mobbad för att han var för smal. Vid 14 års ålder vägde han 98 pounds (44 kg) och var väldigt osäker i sig själv och sin kropp. Det var här vändningen tog fart. Han började kort därefter att gymma seriöst och fick snabbt stora resultat. Laid berättar också att han började äta mer (5000+ kalorier/dag) och ändra sina sömnrutiner. Detta bidrog till att han från 14 år – 17 års ålder gjorde en enorm kroppsförvandling. Idag är David 19 år gammal och har fortsatt bygga muskler och bättra på sin fysik.

Laid valde att efter sin high school – graduation avstå fortsatta collegestudier. Allt för att kunna fortsätta sin satsning som fitnessprofil och youtube profil. David Laid har idag flera samarbeten bland annat med gymmärket “Gymshark”.

Han har fortsatt att växa på sociala medier och med sin youtubekanal och kan idag leva på det han gör. I en intervju gjord av Gymshark sa David nyligen: “I’m going to keep pushing myself to do more, which is easy, when you’re doing what you love” . Detta visar på Davids målmedvetna inställning och kärlek till träning. Hans vision att göra något han verkligen tycker om fullt ut och inte lyssna på kritikerna. 4.3 Michelle_lewinMichelle Lewin är en kvinnlig fitnessprofil från Maracuay, Venezuela som nu är bosatt i Miami, Florida, USA.

Michelle är idag en av världens största fitness profiler. Hon har i skrivande stund över 12 miljoner följare på Instagram och över 8 miljoner “likes” på Facebook. Lewin är sponsrad av flertalet stora företag och har varit på omslaget för stora magasin som tex. Oxygen, Inside Fitness, and Muscle & Fitness. Michelle är sedan 2008 gift med svensk födde Jimmy som även är hennes manager och coach. Michelle tävlar inom “Pro bikini” (IFBB) och har flera topplaceringar inom grenen.

4.4 Jenselter Den sista fitnessprofilen heter Jen Selter. Jen föddes i Roslyn Heights, Long Island, New york, USA och är 24 år gammal. Hon blev tidigt intresserad av träning och fitness och började gymma på ett lokalt gym. I och med detta började hon läsa på om träning och skaffade sig efter gymnasiet även jobb på ett gym. Detta kombinerade hon med ett annat jobb på en skönhetsklinik. År 2012 startade Selter upp sin Instagram och hon fick snabbt många följare. När Selter fick 300 000 följare började stora företag som Nike, Lululemon och New Balance komma med sponsorerbjudanden.

Hon började samarbeta med dessa företag och slutade med att jobba på gymmet och skönhetskliniken hon arbetat på. Selter har idag över 11 miljoner följare på Instagram och över 9 miljoner likes på Facebook. Hon har varit med i Elle, FHM, Maxim, Vanity Fair och Muscle & Fitness för att nämna några. Hon är även taleskvinna för Kosttillskottsföretaget “Game Plan Nutrition” och vattenbolaget “NY20”.

5. Teori I det här avsnittet kommer jag titta på relevanta teorier kring ämnet.  5.1 Biostatiska teori: BoorsesEnligt Boorses (1977) så bestäms hälsa utifrån sjukdom (diseases). Sjukdom är i detta fall “teoretiskt ohälsosamt tillstånd” (sjukdom, skada, defekt, handikapp etc.

). Boorses menar på att full hälsa är det normala och vid olikhet tyder detta på sjukdom eller defekt (ohälsa). Sjukdom tolkas som en funktionsnedsättning eller ett inre tillstånd som nedsätter en fysisk eller psykisk funktion.

Den biostatiska teorin tar inte hänsyn till ett miljö och individens verksamhet eller att vissa sjukdomar är normaltillstånd (ex. infektioner). Globala sjukdomar accepteras om de är miljöbetingade.5.2  Holistiska hälsoteorin: Nordenfelt Enligt Nordenfelt (1991) definieras hälsa som att “Personen har full hälsa, om och endast om, personen har förmågan att, givet standardomständigheter, förverkliga sina vitala mål”. Det vitala målet är det tillstånd i världen som är en nödvändig förutsättning för individens långsiktiga minimal lycka. För att en människa ska ha god hälsa måste det finnas balans mellan handlingsförmåga och mål för handling.

Om en person inte kan förverkliga sina mål kan inte personen tillgodo se sig god hälsa. Nordenfelt definierar i sin tur ohälsa “Personen har någon form av ohälsa, om och endast om Personen, givet standardomständigheter, inte kan förverkliga alla sina vitala mål eller endast delvis kan förverkliga dem”. Filosofen Nordenfelt tar upp begreppet “Maladies” som innefattar sjukdomar, defekter och skador. Maladies tenderar att på lång sikt skapa ohälsa.

Holism = Individens förmåga -> Mål -> Miljö6. ResultatI detta avsnitt kommer jag presentera resultatet som den kvalitativa metoden gav.6.1 Jeff_seidHär kan vi utläsa att 2/10 bilder består av quotes i någon form. Vi kan även se att 6.2 DavidlaidLaids bilder är i de flesta fallen 8/10 tagna i gymmet eller i anslutning till gymmet. Resterande bilder är sponsrade bilder och är ej relaterade till fitness och hälsa. På de resterande 8 bilder visar David upp sina träningsframsteg i olika former.

Detta gör han i form av videos när han tränar eller “flexar” framför spegeln. Vad som också går att utläsa är att David inte använder sig av quotes eller annan peppning i någon av dessa 10 bilder.6.3 Michelle_LewinEfter att ha analyserat Michelle Lewins bilder kan man dra slutsatsen att 6/10 bilder är tagna i gymmiljö. Resten av bilderna är tagna på en strand eller i hemmet. 5/10 bilder är videos och 4/10 av dessa är videos som sker i gymmiljö. Det går även att se att närmare 5/10 bilder är sponsrade av olika företag tex.

(Mealplan och FitplanApp). I en av bilderna förekommer en quote “Stop wishing, start doing: -Get your dream booty in 8 weeks from now…are you ready to sweat for it?” i samband med att Lewin uppmanar att ladda hennes 8 veckors träningspass. 6.4.

JenSelterI Selters bilder kan jag utläsa 4/10 bilder med tydliga quotes och hälsobudskap. I en av dessa bilder skriver hon bland annat “Don’t waste energy caring what other people think about you. If you waste energy being so concerned with what everyone else thinks, you’ll never be good enough, fit enough, smart enough, and the list goes o. I en annan bild skriver Selter “The one takeaway: trust the process -> It’s not easy. In fact, it’s really, really hard. Everyday is a struggle to balance work with exercise, control my appetite and finish the workouts I start”. 2/10 av Selters bilder är sponsrade i någon form.

6.5 SammanfattningTydligt fokus på att marknadsföra sigDeras kroppar är i fokusTräning är frekvent visat i deras posts (bilder/videos)Inget tydligt hälsobudskap Samspelar ej med WHO:s definition av hälsa6. DiskussionSyftet med detta arbete var att visa på ett ej känt samband. Ett samband mellan de olika sociala medierna och hur de appliceras på fitness och hälsa ur ett hälsoperspektiv. Jag ville visa på att Världshälsoorganisationen (WHO) definition av hälsa inte alls stämmer överens med verkligheten. WHO:s definition om att alla människor ska ha rätt till en god hälsa och ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande stämmer bara på pappret. Det som också är tydligt i detta arbete är hur fitnessprofiler framställer sig själva i det sociala mediet Instagram.

De visar många gånger endast upp det positiva genom att vinkla bilderna på olika sätt. Fitnessprofilerna vill gärna visa upp en fasad där de visar upp en hälsosam livsstil. I många fall stämmer detta inte alls. Om resultatet i undersökningen stämmer tyder det även på att varken (Nordenfelt 1991) eller (Boorses 1977) teorier om hälsa stämmer till fullo.7.

SlutdiskussionI denna uppsats har begreppet fitness och hälsa ställts mot det sociala mediet Instagram. Är det verkligen hälsosamt att följa dessa fitnessprofiler? Den frågan tycker jag är svår att svara på. Dessa fitnessprofiler är såpass stora att derasDet jag tycker man ändå borde belysa är att dessa profiler verkligen genomsyrar samhället. Deras posts får mycket större spridning än vad man faktiskt tror. Vidare forskning borde fokuseras till hur vi människor som faktiskt följer dessa personer påverkas. Påverkar det vårt sätt att se på fitness och hälsa och hur påverkar det vår långsiktiga livsstil.

KällförteckningElektroniska källor: Pamela Davidsson, Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Svenskarna och sociala medier 2016 , https://www.iis.se/fakta/svenskarna-och-sociala-medier-2016/ Publicerad 2016-10-13,Hämtat 2017-11-29Författare saknas, World Health Organization (WHO), Human rights and health.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/ Hämtat 2017-12-5Hellingwerf, Karin, Nordicom, Mediebarometern 2014, http://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/mediebarometern-2014 Publicerad 3/6-2017, Hämtat 5/11-2017McGrath Klasén, Monica,  Habilitering & hälsa Vad är hälsa?http://habilitering.se/om-habilitering-halsa/tidningen-habilitering-nu/nr-1-2014/vad-ar-halsaSenast uppdaterad 2016-09-20, Hämtat 8/12-2017Perry, Tod, Good, Fitness Blogger Exposes The Difference Between Instagram And Real Lifehttps://www.good.is/articles/ig-versus-realityPublicerad 2017-28-7, Hämtat 5/12-2017Seid, Jeff, Abouthttps://jeffseid.com/about/Publicerad [email protected] Hämtat 8/12-2017Guy, Wayne Paul “DAVID LAID – HOT NEW FITNESS STAR”, http://americasfittestguy.blogspot.se/2016/06/david-laid-new-fitness-star.htmlPublicerad 3/1-2017, Hämtat 8/12-2017Morales, Eduardo, “How To Measure What an Instagram Post is Worth”https://medium.com/the-mission/how-to-measure-what-an-instagram-post-is-worth-ffb38e91a9dd Publicerad 9/8-2017, Hämtat 8/12-2017Ulfstrand, Staffan “fitness”https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fitnessHämtat 9/12-2017Tryckta källor: Boorse, Chrisopher, 1977, Health as a theoretical concept, Philosophy of Science 44 (4):542-573, Hämtat (20/12-2017) Nordenfelt, Lennart, 1991, Livskvalitet och hälsa: teori & kritik Hämtat (20/12-2017)PDF-Fil:Pamela Davidsson, Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Svenskarna och sociala medier 2016 , https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf Publicerad 2016-10-13,Hämtad 2017-11-29Eventuella bilagor

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out