?sviçre’nin Davoskasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na evsahipli?i yapacak. Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya Ekonomi Forumu’nundüzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.  Zirveyeyüz ülkeden fazla üç bine yak?n i? adam?, akademisyen, siyasetçi ve siviltoplum kurulu?lar? kat?lacak.Zirve’de birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek.?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Fransa Ba?kan? Macron, Almanya Basbakan?Angela Merkel, ABD Ba?kan? Donald Trump, Azerbaycan lideri ?lham Aliyev,Hindistan Ba?bakan? Narendra Mondi, ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu veYunanistan Ba?bakan? Aleksis Çipras kat?l?m gösterecek.Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsiledilecekler. Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC,JP Morgan, Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üstdüzey kat?l?m gösterecek.TÜRK?YE’Y? BAKANLARTEMS?L EDECEKDavos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet?im?ek, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkayakat?l?m gösterecek.

Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün sürecek zirvede farkl?oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.  Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet ?im?ek’inyat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meler yapacak.ABD UZUN ARADAN SONRAL?DER SEV?YES?NDE KATILIM GÖSTERECEKZirvesi’nin temas? ‘Parçalanan Dünyada Ortak GelecekOlu?turmak’ ve dört yüzün üzerinde oturumlar gerçekle?tirilecek.  Aç?l?? konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan?Narendra Mondi, kapan?? konu?mas?n? ise ABD Ba?kan? Donald Trump yapacak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

ABD’ninuzun zamand?r lider seviyesinde kat?l?m göstermemi?ti. En son 2000 y?l?ndalider düzeyinde dönemin ba?kan? Bill Clinton kat?lm??t?.HAFIZALAR 2009’UUNUTAMADICumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakanolarak kat?l?m gösterdi?i zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt??? ‘oneminute’ ç?k??? halen haf?zalarda tazeli?ini koruyor. Peres’in Gazzesald?r?lar?n? me?rula?t?ran sözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeyegelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank?uyand?rm??t?.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out