Tila magkakaiba na ang larawan ng mga mag-aaral noon sa larawan ng mga mag-aaral ngayon. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na ang pag-unlad ng teknolohiya kaya naman ang mga mag-aaral ay patuloy na nahihilig sa paggamit ng mga napapanahon na teknolohiya.Ang teknolohiya ay itinuturing na isa na sa mga pangangailangan ng mga tao. Isa na rin ang internet sa mahahalagang bagay para sa buhay ng isang tao. Libo-libong mga kabataan ay nakadepende na sa internet.Ang Internet ay isang pandaigdigang sistema ng mga Computer Networks. Ang network na ito ay nakakapagbigay access sa mga gumagamit ng computer, kung may pahintulot, na kumuha ng impormasyon at datos sa ibang gumagamit ng computer (Wikipedia) Ang Internet na kilala ring “information superhighway” ay malawakang pang madlang daan na pinagsama-samang kompyuter (Ogatia et.al., 2009).  Ito ay sinusubaybayan at halos ginagamit na ngayon ng napakaraming mag-aaral sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng internet, napapaunlad natin ang teknolohiya na kailangan na ng ating lipunan sa panahon ngayon, dahil na rin ito sa patuloy na pagusbong at pagunlad ng modernisasyon sa ating bansa. Hindi na natin maikakaila na talagang napabilis ang ating buhay sa tulong ng teknolohiya, lalong lalo na ng internet. Ang internet ay isa rin sa mga paraan upang mapabilis ang pakikipag-uganyan natin sa ating kapwa.Ang komunikasyon ay pagpapahayag ng impormasyon sa mabisang paraan (Webster). Ito ay ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa masining na paraan upang maging mabisa at mahusay na maipahayag ng tao ang kanyang palagay o saloobin sa kanyang kapwa, anumang paksang inaaakala nyang mahalagang mapag-usapan (Verdeber, 1987). Ang komunikasyon ay isang paraan upang tayo ay magkaunawaan. Naipapahayag natin ang ating mga saloobin ukol sa ating mga nakikita at nararamdaman. Isa rin ito sa pinakamahalagang sangkap ng pagkakaintindihan ng lipunan at lalong lalo na ng isang bansa. Ginagamit rin ang komunikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isang lugar dahil kadalasang nagkakagulo at hindi nagkakaunawaan ang lipunan na kulang sa komunikasyon. Ang internet at komuniskasyon ay itinuturing na magkaugnay dahil sa ang internet ay ginagamit ng mga tao upang mapabilis ang kanilang pakikipag-ugnayan. Talagang napakalayo na ng narating ng teknolohiya sa ating mga buhay. Napapabilis nito ang anumang Gawain na kailangan natin sa ara-araw nating pamumuhay. Nakakapagbigay ito ng aliw at lalong lalo nan g mga impormasyon a kailangan ng halos lahat ng mag-aaral.Ngunit paano na kung maimpluwensyahan ng paggamit ng internet ang komunikasyon natin sa ating kapwa? Paano kung patuloy na magbago ang paraan ng pakikipagusap ng isang tao at hindi na ito maunawaan ng kanyang kapwa? Hindi naman tayo nakakasigurado sa mga epektong dadalhin ng paggamit natin sa mga makabagong teknolohiya sa ating mundo. Maaaring magdulot ito ng mabuti o masamang epekto lalong lalo na sa mga mag-aaral. Ngaunit ang mahalaga ay mabibigyan tayo ng kaalaman sa mga magagandang epekto nito at bigyang babala naman patungkol sa mga masasamang epekto ng paggamit ng internet.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out