yapmay?
önler. Bu nedenle, i? etüdü uzman? çal??maya ba?lamadan önce, ustaba??na neyin,
niçin yap?laca??n?, i? etüdünün amaçlar?n? ve yap?lmas? gerekli i?leri tam
olarak aç?klamal?d?r. Çünkü aç?klamad??? takdirde ustaba?? i? etüdü
uygulamas?na direnç gösterir, i? etüdü uzman?na baz? zorluklar ç?karabilir(ÜÇÜNCÜ,
2015: 30).

 

??
etüdü uzman?nda bulunmas? gereken özellikler:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

·        
E?itim: ?? etüdü uzman? en az standart
lise ya da dengi okul e?itimi alm?? olmal?d?r. Ancak, i? etüdü uzman?n?n
i?letme yönetimi, mühendislik ve benzeri dallarda üniversite e?itimi alm?? olmas?
daha uygundur.

 

·        
Uygulama: ?? etüdü uzman? adaylar?
gelecekte çal??mak istedikleri veya çal??acaklar? endüstride önceden uygulama
yapmal?d?rlar. Bu uygulama ayn? zamanda i?çi, ustaba?? ve uzman ili?kilerinin
geli?imine katk? sa?lar(ÜÇÜNCÜ, 2015: 32).

 

·        
?çtenlik ve Dürüstlük: Ancak do?ru ve
dürüst oldu?u zaman çal??anlar?n sayg? ve güvenini kazanm?? olur.

 

·        
?stek: ??inde gerçekten çaba göstermeli
ve canl? olmal?d?r.

 

·        
?nsanlarla ili?ki ve yak?nl?k kurma
becerisi: Her düzeydeki insanlarla geçinebilmelidir.

 

·        
?ncelik: Di?er ki?ilerle ince davranmak
anlam?na gelir. Yani i? etüdü uzman? di?er ki?ileri her durumda anlamaya
çal??mal? ve onlar? incitmemeye çal??mal?d?r.

 

·        
?yi görünü?: Düzenli, temiz ve yetkin
görünmelidir.

 

·        
Kendine 
güvenmesi: ?yi bir e?itim ve i? etüdünün ba?ar?l? olarak uygulanmas?
sonucu elde edilir(AKAL, 1997: 47).

 

1.1.1.     
?? Etüdü Teknikleri

 

?? etüdü temel olarak
iki ana teknikden olu?maktad?r.

·        
Metot etüdü

·        
?? ölçümü

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out